skrutka-uchytenia-sedadla-jawa-perak-nerez-384-416Skrutka uchytenia sedadla Jawa Pérák-nerez

Skrutka uchytenia sedadla Jawa Pérák-nerez

SKU: 016111
*Typ motorky
Jawa 350 18 Pérák
Jawa 350 12 Ogar
Jawa 250 11 Pérák
7,00 €
Leštený nerez