Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.veterandiely.sk (ďalej aj ako „webová stránka") je:

Internetový obchod NEPREVÁDZKUJE kamennú predajňu.

Adresa je iba korešpondenčná.

Veterandiely s.r.o.
Rastislavova 3485/16
Poprad 05801

IČO: 53502299
DIČ: 2121386388

 

(ďalej iba "predávajúci")Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi spoločnosťou Peter Hocko ako predávajúcim a kupujúcimi pri zásielkovom predaji tovaru doručovaného na území Slovenskej republiky.

Čl. 1

Všeobecné ustanovenia

1.1 Kupujúci vykonaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje tieto obchodné podmienky (ďalej iba „obchodné podmienky") pre dodanie tovaru predávajúcim, ktorý tovar kupuje od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu.

1.2 Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Okolnosti neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka pre predaj tovaru bežnému spotrebiteľovi (fyzickej osobe - nepodnikateľ) alebo ustanoveniami Obchodného zákonníka v prípade predaja tovaru podnikateľskému subjektu.

1.3 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobe účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Čl. 2

Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – špecifikácia tovaru je uvedená v objednávke (ďalej iba „objednávka").

2.2 Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcim bude dodávať tovar iba v riadnom stave a v súlade so špecifikáciami, či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platných na území Slovenskej republiky a Európskej únie a zároveň riadne opatrené informáciami o tovare v slovenskom jazyku.

Čl. 3

Užívateľský účet

3.1 Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke predávajúceho môže kupujúci vstupovať do svojho užívateľského účtu, z ktorého môže vykonávať objednávanie tovaru (ďalej iba „užívateľský účet").

3.2 Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

3.3 Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

3.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

3.5 Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, ak kupujúci svoj užívateľský účet viac ako 6 mesiacov nevyužíva, alebo v prípade hrubého porušenia povinností z kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok zo strany kupujúceho.

Čl. 4

Miesto plnenia

4.1 Miestom plnenia je adresa uvedená ako miesto dodania kupujúcim. V prípade, ak miesto dodania nie je uvedené, považuje sa za miesto dodania adresa bydliska uvedeného kupujúcim v objednávke.Čl. 5

Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy

5.1 Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených vo formulári „objednávka". Pri objednaní tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár uvedený na webovej stránke predávajúceho, ktorý formulár obsahuje najmä informácie o:

  • objednanom tovare,

  • spôsobe úhrady kúpnej ceny, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru,

  • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.

5.2 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu stlačením tlačidla „Objednať". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

5.3 Odoslaním objednávky uzatvárajú obe strany kúpnu zmluvu, ktorá sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníku a ustanoveniami Obchodného zákonníku v prípade predaja tovaru podnikateľskému subjektu. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci potvrdzuje predávajúcemu, že akceptuje všetky obchodné podmienky uvedené v týchto obchodných podmienkach a ustanovenia v znení platnom v deň odoslania objednávky, rovnako, že i v deň odoslania objednávky akceptuje platnú výšku ceny objednaného tovaru uvedeného v cenníku na webových stránkach predávajúceho vrátane prípadných dopravných nákladov.

Čl. 6

Cena a platba

6.1 Ponuka tovarov a ich ceny sú uvedené na stránke predávajúceho : www.veterandiely.sk a sú návrhom zo strany predávajúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s kupujúcim.

6.2. Cenu objednaného tovaru je možné zaplatiť :

  • bankovým prevodom na účet predávajúceho vedenom vo Fio banke, a.s., IBAN : SK90 8330 0000 0024 0191 2958, SWIFT: FIOZSKBAXXX

  • zaplatením doručovateľovi pri prevzatí zásielky – dobierku doručovanú DHL je možné uhradiť len v hotovosti

6.3 Kúpna cena bude považovaná za uhradenú iba po pripísaní úhrady celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim slúži zároveň ako daňový doklad a dodací list.

Čl. 7

Dodanie tovaru

7.1 Vlastníctvo k objednanému tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením ceny tovaru. Dodaním tovaru je moment prevzatia zaslaného tovaru kupujúcim od dopravcu.

7.2 Predávajúci je povinný odovzdať dopravcovi tovary zazmluvnené kupujúcim najneskôr do 14 dní po doručení objednávky predávajúcemu.

7.3 V prípade, ak objednaný tovar alebo jeho časť nemôže byť v lehote uvedenej v bode 7.2. dodaný včas, dohodne sa predávajúci s kupujúcim na spôsobe riešenia :

  • tovar bude zaslaný v náhradnej lehote

  • v rozsahu tovaru, v ktorom predávajúci nemôže kupujúcemu tovar dodať, bude zrušená zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim a kupujúcemu bude zaplatená cena nedodaného tovaru vrátená

    1. Tovar bude zaslaný na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke. Nebezpečenstvo vzniku škody na zásielke prechádza na kupujúceho okamihom dodania tovaru - prevzatím zásielky od doručovacej spoločnosti.

7.4 V prípade objednania tovaru pri ktorom je uvedený dátum naskladnenia, kupujúci potvrdzuje súhlas s odoslaním kompletnej objednávky k tomuto dátumu.

Čl. 8

Záruka a reklamácie

8.1 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami §612 a nasl. Občianskeho zákonníka).

8.2. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a to vyplnením priloženého FORMULÁRA O ODSTÚPENÍ.

Po odstúpení od zmluvy budú kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré boli uhradené v prospech predávajúceho. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia neotvoreného a nepoškodeného tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Čl. 9

Ochrana osobných údajov

9.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou je poskytovaná zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

9.2 Predávajúci sa zaväzuje že nebude poskytovať osobné údaje získané od kupujúceho tretím osobám, a že tieto budú slúžiť iba ako dôverné pre internú potrebu predávajúceho za účelom udržovania a skvalitňovania vzájomných dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

Čl. 10

Záverečné ustanovenia

10.1 Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (cudzí) prvok, potom sa strany dohodli, že vzťah sa bude riadiť slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.2 Tieto obchodné podmienky platia v rozsahu a znení, ktoré sú uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

10.3 Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, príp. sa takým stane, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
V Poprade 20.9.2017